Contact

T: 035 - 695 53 00
E: directmarketing@nl.imshealth.com

 Brochure

Aantallen artsen in Nederland
PDF - 79 KB Download
 

Algemene Voorwaarden

DEFINITIES

1. Definities

In deze Voorwaarden worden de volgende definities gebruikt.

1.1. Aanvraagformulier: het aanvraagformulier adreslevering met daarin een aanbod tot het leveren van Preferred Mailadressen;
1.2. Bestand: een deel van de Database bestaande uit Preferred Mailadressen, welke in een separaat verzoek door de Cliënt is aangevraagd bij de Vennootschap;
1.3. Cliënt: degene die met de Vennootschap (al dan niet rechtstreeks) een Overeenkomst heeft gesloten;
1.4. Database: het geheel van gegevens in de OneKey-database van de Vennootschap. De OneKey-database is een databank in de zin van de Databankenwet. De Vennootschap heeft de gegevens in de OneKey-database verzameld en is producent van de OneKey-database in de zin van de Databankenwet. De OneKey-database bevat met name persoons- en organisatiegegevens van personen/ondernemingen welke werkzaam zijn in de farmaceutische en/of medische branche;
1.5. Diensten: werkzaamheden die de Vennootschap in opdracht en ten behoeve van de Cliënt (inclusief eventuele bijbehorende documentatie) verricht zoals bijvoorbeeld het versturen van een mailing conform het bepaalde in artikel 10 van de Voorwaarden;
1.6. Offerte: aanbod van de Vennootschap tot levering van Producten en/of Diensten;
1.7. Overeenkomst: iedere Offerte en/of elk Aanvraagformulier dat rechtsgeldig is ondertekend door zowel de Vennootschap als de Cliënt ter zake de levering van Diensten en/of Producten;
1.8. Partijen: de Vennootschap en de Cliënt gezamenlijk;
1.9. Preferred Mailadressen: adressen uit de Database (zowel zakelijk als privé) waarvan de eigenaar heeft aangegeven daar zijn zakelijke post te willen ontvangen;
1.10. Product: producten die de Vennootschap kan leveren aan de Cliënt, zoals bijvoorbeeld het Bestand, de Database of software, inclusief eventuele bijbehorende documentatie;
1.11. Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden van de Vennootschap;
1.12. Vennootschap: IMS Health B.V. inclusief huidige of toekomstige rechtspersonen behorende tot dezelfde groep in de zin van artikel 2:24b Burgerlijk Wetboek.

ALGEMENE BEPALINGEN

2. Toepasselijkheid

2.1. De Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van de Vennootschap en op elke Overeenkomst. De Voorwaarden zullen ook, nadat zij onderdeel van de Overeenkomst zijn gaan vormen, onderdeel uitmaken van nadien gesloten Overeenkomsten, zelfs indien bij de totstandkoming van die nadien gesloten Overeenkomsten niet naar de toepasselijkheid van de Voorwaarden is verwezen.
2.2. De toepasselijkheid van eventuele aanvullende en/of afwijkende voorwaarden - waaronder de (inkoop-)voorwaarden van de Clënt - gelden slechts indien zij uitdrukkelijk en bij schriftelijke Overeenkomst, ondertekend door daartoe blijkens het Handelsregister bevoegde vertegenwoordigers van Partijen zijn overeengekomen.

3. Aanbod en totstandkoming Overeenkomst

3.1. Wanneer de Cliënt een schriftelijke of mondelinge bestelling plaatst bij de Vennootschap, brengt de Vennootschap een Offerte uit of stuurt een Aanvraagformulier aan de Cliënt. De Offerte en Aanvraagformulier zijn geldig gedurende een periode van dertig (30) dagen vanaf de datum van de Offerte respectievelijk het Aanvraagformulier, voor zover de Vennootschap niet reeds eerder schriftelijk tot intrekking is overgegaan.
3.2. De Overeenkomst komt tot stand door rechtsgeldige ondertekening door de Cliënt van de Offerte en/of het Aanvraagformulier en geldt als een opdracht aan de Vennootschap tot levering van de Producten en/of Diensten zoals omschreven in de Offerte respectievelijk het Aanvraagformulier.
3.3. Afwijkingen van en aanvullingen op deze Voorwaarden, de Offerte, het Aanvraagformulier en/of de Overeenkomst kunnen uitsluitend schriftelijk met de Vennootschap worden overeengekomen.

4. Garantie

4.1. De Vennootschap garandeert dat zij de Producten zal leveren en/of de Diensten zal verrichten met redelijke zorg en vakkundigheid.
4.2. De aansprakelijkheid van de Vennootschap krachtens bovengenoemde garantie strekt in geen geval verder dan het totale bedrag van de door de Cliënt te betalen prijs (zoals hierna in artikel 5 omschreven).
4.3. De in artikel 4.1 bedoelde garantie wordt verleend op voorwaarde dat de Cliënt de Vennootschap schriftelijk in kennis stelt van elke beweerde niet-nakoming van de garantie en deze kennisgeving binnen dertig (30) dagen na het tijdstip, waarop de Cliënt de beweerde niet-nakoming van de garantie constateert of redelijkerwijs had kunnen constateren, aan de Vennootschap vermeldt, doch in ieder geval binnen vijfenveertig (45) dagen na de datum waarop de Vennootschap de Producten of Diensten heeft geleverd of verleend en de Cliënt zijn verplichtingen uit de Overeenkomst nakomt of conform de Overeenkomst had moeten nakomen.

5. Prijs

5.1. Levering van de Producten en Diensten geschiedt tegen de op het moment van de totstandkoming van de Overeenkomst door de Vennootschap gehanteerde prijzen en tarieven, welke worden vastgelegd in de Offerte, het Aanvraagformulier en/of de Overeenkomst.
5.2. De Vennootschap kan deze prijzen en tarieven na de totstandkoming van de Overeenkomst aanpassen indien en voor zover de kosten, die voor de Vennootschap voortvloeien uit de levering van de Producten en/of Diensten, stijgen in de periode vanaf de datum van de Offerte respectievelijk het Aanvraagformulier tot de datum waarop de Producten en/of Diensten worden geleverd/verricht. Indien de opgegeven prijs door de Vennootschap wordt aangepast, is de Cliënt gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke mededeling aan de Vennootschap. De Cliënt heeft in dat geval geen recht op schadevergoeding.
5.3. Alle door de Vennootschap gehanteerde prijzen en tarieven zijn exclusief btw.
5.4. De Vennootschap behoudt zich het recht voor onjuist berekende prijzen te corrigeren.

6. Facturering en betaling

6.1. De Vennootschap factureert bij of na levering van een Product of Dienst. Betaling dient, zonder enige aftrek of verrekening, te geschieden binnen dertig (30) dagen na factuurdatum op een door de Vennootschap aangewezen bank/girorekening. Voornoemde betalingstermijn wordt aangemerkt als een fatale termijn.
6.2. Bij niet tijdige betaling is de Cliënt zonder ingebrekestelling in verzuim en is de Vennootschap gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur tot en met de datum waarop het verschuldigde bedrag wordt betaald, de wettelijke rente in rekening te brengen, onverminderd de overige rechten van de Vennootschap. De verschuldigde rente is direct opeisbaar van de Cliënt.

7. Pandrecht

7.1. De Vennootschap heeft (onverminderd de overige middelen die hem ter beschikking staan) met betrekking tot alle door de Cliënt verschuldigde bedragen een vuistpandrecht op alle al dan niet bewerkte goederen van de Cliënt, die de Vennootschap, voor welk doel dan ook, onder zich houdt. De Vennootschap is ten deze gerechtigd om uiterlijk binnen 14 dagen na schriftelijke kennisgeving aan de Cliënt deze goederen te verhandelen en de baten daarvan aan te wenden ter vereffening van de door de Cliënt verschuldigde bedragen.

8. Levering

8.1. Levering van de Producten en Diensten geschiedt op de plaats en op de wijze zoals omschreven in de Overeenkomst of zoals bepaald door de Vennootschap, met dien verstande dat de Vennootschap gerechtigd is de levering van de Producten en/of de verlening van de Diensten op te schorten, totdat de Cliënt is overgegaan tot betaling van alle bedragen die aan de Vennootschap verschuldigd zijn uit hoofde van de Overeenkomst of enigerlei andere overeenkomst tussen Partijen.
8.2. De door de Vennootschap opgegeven levertijd van de Producten of verlening van de Diensten is geen fatale termijn. Overschrijding van de overeengekomen levertijd zal de Cliënt nimmer het recht geven op schadevergoeding, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de Vennootschap of diens bedrijfsleiding.

9. (Intellectuele) eigendomsrechten Producten en Diensten

9.1. De Cliënt erkent en verklaart zich ermee akkoord dat alle (intellectuele) eigendomsrechten, waaronder mede begrepen auteursrechten, databankrechten en persoonlijkheidsrechten, die zijn of zullen ontstaan in verband met of voortvloeien uit de door de Vennootschap te leveren Producten en/of Diensten berusten bij de Vennootschap dan wel licentiegevers van de Vennootschap.
9.2. Geen enkele bepaling in de Overeenkomst of deze Voorwaarden strekt tot gehele of gedeeltelijke overdracht aan de Cliënt van voornoemde (intellectuele) eigendomsrechten. Indien de Producten informatie of gegevens bevatten, zal de Cliënt op verzoek van de Vennootschap een "veiligheidsgarantie" of andere overeenkomst in de standaardvorm die door de Vennootschap voor dit doeleinde wordt gebruikt, ondertekenen.

10. Inschakelen derden door de Cliënt

10.1. Indien de Cliënt een derde inschakelt ten behoeve van het gebruik van de Preferred Mailadressen uit het Bestand en/of het gebruik van de Database, is de Cliënt verplicht om voorafgaand aan het inschakelen van deze derde partij 1) de Vennootschap hierover schriftelijk te informeren (tenzij sprake is van een situatie als bedoeld in artikel 17.4 in welk geval voorafgaande schriftelijke toestemming van de Vennootschap is vereist) en 2) om met deze derde een bewerkersovereenkomst te sluiten in de zin van artikel 14 Wet bescherming persoonsgegevens.
10.2. In deze bewerkersovereenkomst wordt ten minste geregeld dat: a) de door de Cliënt ingeschakelde derde(n) voldoende waarborgen biedt(en) ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen; b) de derde de informatie uit het Bestand en/of de Database niet langer bewaart dan conform de artikelen 11.2 en 18 van deze Voorwaarden is toegestaan; c) de derde de informatie uit het Bestand en/of de Database slechts eenmalig mag gebruiken ten behoeve van de Cliënt en uitsluitend voor de doeleinden welke in de Offerte respectievelijk het Aanvraagformulier zijn geformuleerd; d) de derde inclusief zijn werknemers geheimhouding garandeert ten aanzien van de informatie uit het Bestand en/of de Database; e) de derde handelt conform de bepalingen welke zijn geformuleerd in de Wet bescherming persoonsgegevens.

11. Geheimhouding

11.1. Behoudens een daartoe strekkende verplichting onder de Voorwaarden, de Overeenkomst of voorafgaande schriftelijke toestemming van de Vennootschap, is de Cliënt jegens de Vennootschap verplicht tot geheimhouding van alle informatie in welke vorm dan ook (hieronder begrepen geschreven, mondelinge, visuele, elektronische informatie, of kopieën daarvan) met betrekking tot de Producten en/of Diensten en/of met betrekking tot de onderneming van de Vennootschap, die direct of indirect openbaar is gemaakt door de Vennootschap aan de Cliënt of direct of indirect ter kennis komt van de Cliënt in verband met de uitvoering van de Overeenkomst.
11.2. Ten aanzien van alle informatie afkomstig van de Vennootschap verbindt de Cliënt zich: a) een adequaat niveau van beveiliging in acht te nemen ter voorkoming van diefstal, verlies of onrechtmatig gebruik; b) de informatie niet te gebruiken voor enig ander doel dan in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst; c) deze informatie slechts te openbaren aan zijn bestuurders en/of zijn werknemers voor zover dit strikt noodzakelijk is in verband met de uitvoering van de Overeenkomst door hen; d) met inachtneming van artikel 18 van de Voorwaarden de informatie niet langer onder zijn berusting te houden dan voor het uitvoeren van de Overeenkomst noodzakelijk is en alle informatie, inclusief gemaakte kopieën, binnen dertig (30) dagen na beëindiging van de Overeenkomst ter beschikking te stellen aan de Vennootschap, dan wel na verkregen toestemming van de Vennootschap te vernietigen; e) medewerking te verlenen aan het uitoefenen van controle door of namens de Vennootschap op bewaring en gebruik van voornoemde informatie.
11.3. De Cliënt zal zijn personeel en door hem ingeschakelde derden in kennis stellen van de vertrouwelijke aard van de aan hen verstrekte informatie als vorenbedoeld en hen eenzelfde geheimhoudingsplicht opleggen. De Cliënt garandeert dat zijn personeel en de door hem ingeschakelde derden zich houden aan deze geheimhoudingsplicht.
11.4. Onder vertrouwelijke informatie is niet begrepen informatie of gegevens die reeds publiekelijk bekend is geworden, anders dan ten gevolge van een directe of indirecte schending van dit artikel 12 van de Voorwaarden.
11.5. De geheimhoudingsverplichtingen in dit artikel 11 van de Voorwaarden blijven voortbestaan gedurende een periode van tien (10) jaar nadat de Vennootschap de Producten en/of de Diensten krachtens de Overeenkomst heeft geleverd en/of heeft verleend.

12. Aansprakelijkheid

12.1. Hoewel met betrekking tot de inhoud van de door de Vennootschap geleverde Producten en/of Diensten de uiterste zorg is betracht, kan de Vennootschap niet garanderen dat de (levering van de) Producten en/of (de verlening van de) Diensten zonder fouten of onvolledigheden zullen zijn. De Vennootschap aanvaardt dan ook slechts wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel 12 van de Voorwaarden blijkt.
12.2. De Vennootschap aanvaardt geen aansprakelijkheid voor kosten die de Cliënt lijdt door tekortkomingen van de Vennootschap bij uitvoering van de Overeenkomst, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de Vennootschap of diens bedrijfsleiding. Indirecte schade waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en geleden verliezen, zullen nimmer voor vergoeding in aanmerking komen.
12.3. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat de Cliënt de schade binnen dertig (30) dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk aan de Vennootschap heeft gemeld.
12.4. De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid zoals in dit artikel 12 van de Voorwaarden vermeld, worden evenzeer bedongen voor en ten behoeve van ondergeschikten van de Vennootschap en ieder ander van wiens hulp de Vennootschap gebruik maakt bij de uitvoering van de Overeenkomst.

13. Overmacht

13.1. Onder overmacht wordt verstaan: iedere tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst die niet aan een van Partijen kan worden toegerekend, omdat zij niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. De volgende omstandigheden merken Partijen in ieder geval aan als overmacht: stakingen, oorlog, terrorisme, brand of verbods- of gebodsbepalingen van enigerlei aard. De Vennootschap komt ook een beroep op overmacht toe wanneer er sprake is van een garantiebepaling.
13.2. In geval van tijdelijke overmacht is de Vennootschap gerechtigd om de beoogde leveringstermijn te verlengen met de tijd dat de tijdelijke overmacht duurt.

14. Persoonsgegevens

14.1. De Cliënt zal alle op hem rustende verplichtingen, uit hoofde van de wet- en regelgeving op het gebied van het beschermen van persoonsgegevens, nakomen.
14.2. De Vennootschap kan aan de Cliënt nadere richtlijnen opleggen in verband met de geldende wet- en regelgeving op het gebied van het beschermen van persoonsgegevens.
14.3. De Cliënt vrijwaart de Vennootschap voor alle aanspraken van derden jegens de Vennootschap welke het gevolg zijn van het niet (volledig) nakomen door de Cliënt van het bepaalde in dit artikel 14 van de Voorwaarden.

15. Toepasselijk recht

15.1. Op de Voorwaarden en de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. De partijen bij de Overeenkomst verklaren zich te zullen onderwerpen aan de bevoegde rechter in Nederland.

SPECIFIEKE BEPALINGEN MAILINGS EN BESTAND

16. Mailings

16.1. Indien (als onderdeel van de Diensten of anderszins) de Vennootschap een mailing verzorgt namens de Cliënt, zal de Cliënt in verband met deze mailing alle portokosten (vermeerderd met eventuele btw) aan de Vennootschap, als dienstverlener in deze, vergoeden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
16.2. De Vennootschap is uitsluitend gehouden om de goederen, aan de Vennootschap verstrekt met het oog op de mailing van de Cliënt, onder zich te nemen gedurende een periode die naar omstandigheden redelijk is, waarna de Vennootschap gerechtigd is bedoelde goederen op kosten van de Cliënt op te slaan, te verwijderen of te vernietigen.
16.3. De Vennootschap is niet gehouden tot controle of inspectie van briefpapier en ander drukwerk van de Cliënt. De namens de Vennootschap ondertekende (en al dan niet als zodanig geëndosseerde) leveringsbriefjes, houden geen bevestiging in dat de materialen, waarvoor is getekend, zijn gecontroleerd, geïnspecteerd of geteld. De prijzen die de Vennootschap hanteert voor mailings zijn gebaseerd op het uitgangspunt dat alle materialen aan het door hem opgegeven adres worden geleverd, en dat mailings worden afgehaald door de post- of bezorgdienst. In geval de Vennootschap het materiaal zelf afhaalt of bezorgt, zullen er extra kosten in rekening worden gebracht.
16.4. Indien de Cliënt de mailing wenst te annuleren of uit te stellen, zal de Cliënt de Vennootschap tijdig vóór de overeengekomen mailingdatum daarvan schriftelijk in kennis stellen. Bij gebreke daarvan is de Cliënt gehouden tot betaling van alle bedragen die met betrekking tot de mailing (met uitzondering van de portokosten) aan de Vennootschap verschuldigd zouden zijn geweest indien de mailing wel was uitgevoerd. In ieder geval (ongeacht of bedoelde kennisgeving heeft plaatsgevonden) is de Cliënt gehouden tot vergoeding aan de Vennootschap van alle kosten die door de Vennootschap met betrekking tot de mailing zijn gemaakt.
16.5. De Cliënt zal alle voor een mailing aan te leveren materialen binnen de overeengekomen termijn aan de Vennootschap leveren.
16.6. De instructies van de Cliënt met betrekking tot de mailing worden door de Vennootschap aanvaard en uitgevoerd op uitdrukkelijke voorwaarde dat de Cliënt voldoet aan de eisen als gesteld in de Geneesmiddelenwet en de Code Geneesmiddelenreclame en uitvoeringsregelingen daarvan en alle op enig moment van kracht zijnde wijzigingen en vernieuwingen daarvan.
16.7. De Vennootschap behoudt zich het recht voor om tot het moment van ontvangst van de voor een mailing te gebruiken materialen een mailing niet uit te voeren, indien naar het oordeel van de Vennootschap de materialen of de mailing in strijd zijn met wet- of regelgeving of daarmee activiteiten worden ondersteunt die concurreren met de kernactiviteiten van de Vennootschap.
16.8. De Vennootschap is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade of aanspraken van derden die voortvloeien uit de mailing. Onder meer is de Vennootschap niet aansprakelijk voor schade of aanspraken van derden die voortvloeien uit het feit dat de inhoud van de mailing of de groep personen tot wie de mailing is geadresseerd in strijd zou zijn met enige geldende wet- of regelgeving.

17. Gebruiksrecht/licentie Bestand

17.1. De Vennootschap geeft hierbij aan de Cliënt het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht om het Bestand gedurende een periode van 30 dagen na levering van het Bestand aan de Cliënt door De Vennootschap, eenmalig te gebruiken, uitsluitend voor de doeleinden die zijn omschreven in het Aanvraagformulier (onder "Doel mailing") dat of de Offerte die ten grondslag ligt aan de levering van het Bestand, welk gebruiksrecht de Cliënt hierbij aanvaardt. Het is de Cliënt niet toegestaan om de Preferred Mailadressen uit het Bestand te gebruiken voor (een) ander(e) doeleinde(n) dan de doeleinden welke zijn omschreven in het Aanvraagformulier respectievelijk de Offerte.
17.2. Partijen hebben de mogelijkheid om in afwijking van artikel 17.1 schriftelijk overeen te komen dat de Cliënt het Bestand vaker dan eenmalig mag gebruiken, dan wel dat de Cliënt het Bestand langer mag gebruiken dan dertig (30) dagen. 17.3. Het is de Cliënt slechts toegestaan om de Preferred Mailadressen uit het Bestand ten behoeve van eigen gebruik van de Cliënt te verwerken. Dit houdt onder meer in dat het de Cliënt niet is toegestaan om anders dan uit zijn eigen naam mailings/informatie te (laten) versturen naar de Preferred Mailadressen uit het Bestand. Ook mag het Bestand niet aan een derde worden doorgegeven als vorm van sponsoring van deze derde.
17.4. Het is de Cliënt niet toegestaan om de Preferred Mailadressen uit het Bestand buiten Nederland te brengen of te verspreiden, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de Vennootschap.
17.5. Het is - tenzij anders schriftelijk overeen gekomen - de Cliënt niet toegestaan om de Preferred Mailadressen uit het Bestand op te slaan of te bewaren, nadat deze eenmalig zijn gebruikt en/of na afloop van de periode van dertig (30) dagen na levering van het Bestand aan de Cliënt door de Vennootschap, bijvoorbeeld ten behoeve van i) (verder) eigen gebruik door de Cliënt, ii) doorgifte aan derden, iii) ten behoeve van exploitatie en/of, iv) voor het (laten) bouwen en/of (laten) exploiteren van een eigen database door of ten behoeve van de Cliënt.
17.6. De Vennootschap is gerechtigd om aan het door hem te verstrekken Bestand een aantal controlegegevens toe te voegen. Indien deze controlegegevens uitwijzen dat de Cliënt zich niet houdt aan het voorgeschreven gebruik van het Bestand, is daarmee het volledige bewijs van de toerekenbare tekortkoming van de Cliënt geleverd, behoudens tegenbewijs.
17.7. De Vennootschap is niet gehouden om aan de Cliënt Preferred Mailadressen uit de Database te verstrekken die betrekking hebben op personen van wie de Vennootschap weet of vermoedt dat zij bezwaar hebben tegen verstrekking van die Preferred Mailadressen aan de Cliënt of ten behoeve van de door de Cliënt omschreven doeleinden. De Cliënt zal zich onthouden van het gebruik van de Preferred Mailadressen die betrekking hebben op personen, van wie hij weet of vermoedt dat zij tegen gebruik van de desbetreffende Preferred Mailadressen bezwaar hebben.

18. Vernietiging gegevens

18.1. Zodra de Cliënt de Preferred Mailadressen uit het Bestand (eenmalig) heeft gebruikt, zal hij alle Preferred Mailadressen uit het Bestand welke hij van de Vennootschap heeft verkregen, vernietigen, tenzij de Vennootschap daaromtrent met de Cliënt andere schriftelijke afspraken heeft gemaakt.
18.2. (Ook) Indien de Cliënt (een deel van) de Preferred Mailadressen uit het Bestand niet heeft gebruikt, zal hij alle Preferred Mailadressen uit het Bestand vernietigen na ommekomst van dertig (30) dagen na verzending van het Bestand door de Vennootschap aan de Cliënt, tenzij de Vennootschap daaromtrent met de Cliënt andere schriftelijke afspraken heeft gemaakt.
18.3. De artikelen 18.1 en 18.2 van deze Voorwaarden strekken zich tevens uit over eventuele derden welke door de Cliënt zijn ingeschakeld voor de verwerking van de Preferred Mailadressen uit het Bestand.